• info@virasib.com
  • 021-88342964

مشتریان ما

برخی از مشتریان ما

لیست شرکت هایی که از خدمات ما بهره میبرند

وزارت نفت

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی، پژوهش و فنآوری

 

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

معاونت ساخت خشکی

 

شرکت گاز استان قزوین

شرکت گاز استان قزوین

واحد امور قراردادها، واحد امور مهندسی

 

شرکت گاز استان تهران

شرکت گاز استان تهران

واحد های امور قراردادها، مهندسی، بازرسی، فروش عمده، مالی و برنامه ریزی

وزارت راه و شهر سازی

وزارت راه و شهر سازی

شرکت عمران شهر های جدید

 

دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی درمانی

معاونت داشنشجویی

 

شرکت گاز استان البرز

شرکت گاز استان البرز

واحد های امور قرارداد ها، مهندسی، و برنامه ریزی

 

بانک مسکن

بانک مسکن

واحد فناوری اطلاعات ستاد